تحقیق آزمایشگاهی و عددی رفتارکمانشی و گسیختگی پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با الیاف سوزنی تحت اثر بار فشار محوری

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه ارومیه

چکیده

پوسته‌های کامپوزیتی با توجه به خواص مکانیکی جذاب آنها، در صنایع مختلف هوا و فضا، انتقال نفت و گاز و مخازن نگهداری مایعات کاربرد فراوانی دارند. در این تحقیق رفتار پوسته‌های استوانه‌ای تقویت شده با الیاف شیشه سوزنی تحت بار فشار محوری به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته و مقدار بار بحرانی و مود خرابی تعیین گردیده است. برای روش عددی از نرم افزار آباکوس و تحلیل غیرخطی ریکس با در نظر گرفتن ناکاملیهای هندسی و تکیه‌گاهی استفاده شده است و همچنین نسبت L/R در این پوسته‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته، نتایج حاکی از آن است که مود خرابی در این پوسته‌ها به دلیل ضخیم بودن جدار پوسته از نوع خرابی مواد و بیشتر به صورت آسیب ماتریس در فشار بوده و با افزایش ارتفاع سختی نمونه‌ها کاهش یافته ولی تقریبا بار خرابی در نمونه‌ها یکسان می‌باشد و در مدلهای عددی با افزایش نسبت شعاع به ضخامت بار خرابی تقلیل می‌یابد، از طرفی انطباق قابل قبولی بین نتایج آزمایشگاهی و عددی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation of fracture and buckling behavior of chopped GFRP cylindrical shells subjected to axial compression load

نویسندگان [English]

  • Robab Naseri 1
  • Hossein Showkati 2
1 Department of civil engineering, urmia university, iran
2 Faculty of Civil Engineering of Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Fiber reinforced polymer (FRP) cylindrical shells due to their attractive mechanical properties such as higher strength-to-weight and stiffness-to-weight ratios, instead of conventional isotropic materials, are increasingly being used in various engineering applications such as aerospace, oil tanks, liquid storage vessels and silos. Cylindrical shells may experience axial compression load due to primary loading condition. For a shell with a closed roof, axial compression load is caused by the weight of the roof. In addition, many shells under other loading conditions can also induce either symmetrical or unsymmetrical axial compression load. The buckling and failure analysis of cylindrical shells made of composite materials is a complex task when compared to the cylindrical shells made of isotropic materials. There are two main failure modes in the composite cylindrical shells subjected to axial compression load, one associated with material strength of the cylinder wall and the other with buckling of the cylinder wall. This study deals with the behavior of chopped glass fiber reinforced polymer (GFRP) cylindrical shells subjected to axial compression load with an experimental and numerical procedure. Three specimens were used with the same R/t ratio. In the laboratory the axial compression load was applied by a vertical hydraulic jack. In order to measure the deformation of the cylindrical specimens during the loading, four linear voltage differential transformers (LVDTs) were used. The nonlinear static analysis method (Riks) using the ABAQUS/Standard software have been done, with considering the boundary and geometric imperfections. For modelling the cylindrical specimens shells the four-node quadrilateral element (S4R) was used. The critical load and failure mode were determined by using Hashin's failure criteria. The effect of the L/R ratio on these shells are examined, with results indicating that the failure mode of these specimens was material failure because of high thickness-to-radius ratio, also results showing that the stiffness of the cylindrical shell specimens decreases with increasing the height. The comparison between the experimental results and finite element analysis (EFA) showed an acceptable adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical compression load
  • Chopped glass fiber
  • Riks analysis
  • Failure mode