بررسی تأثیر افزودنی سدیم هیدروکسید بر خصوصیات مقاومتی و دوام بتن خود متراکم دارای سنگدانه های سولفاتی در محیط سولفاته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده

مصالح سنگی بتن می‌تواند شامل شن و ماسه سالم و ناسالم باشد. در این تحقیق اثر سنگ‌دانه‌های غیرسالم مستعد واکنش انبساطی به همراه محیط مخرب شبیه‌سازی‌شده در نمونه‌های فشاری، کششی و خمشی بتن خودمتراکم بررسی گردیده و مقاومت و دوام نمونه‌ها در سنین مختلف بررسی شده است. مصالح ناسالم از معادن شن و ماسه در حال بهره‌برداری تهیه‌شده است که دارای میزان ناخالصی بالاتری از مقدار مجاز 4/0 درصد مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ایران می‌باشد. به منظور پیش گیری از اثرات مخرب محیط سولفاتی در بتن، از هیدروکسید سدیم با سه درصد متفاوت (2%، 5/2% و 3% ) وزنی آب استفاده‌ شده است. نتایج مطالعه بیانگر این مطلب است که سنگدانه سولفاتی در محیط سولفاتی باعث کاهش مقاومت مکانیکی و دوام بتن خود متراکم می‌شود. از طرفی دیگر، افزودن هیدروکسید سدیم به سنگدانه سولفاته در نمونه‌ی 28 روزه‌ی بتن خود تراکم واقع در محیط سولفاتی باعث افزایش مقاومت کششی تا 15/84، کاهش نفوذپذیری و همچنین جذب آب بتن به ترتیب تا 87/21 و 67/16 درصد شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of sodium hydroxide additive on strength properties and durability of self-compacting concrete with sulfate aggregates in sulfate environment

نویسندگان [English]

  • Ali Hajiani Boushehrian 1
  • Hamed Abtahi 2
1 Assistant Professor in Geomechanics, Shiraz Islamic Azad University
2 Department of Civil Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The self-compacting concrete (SCC) is used even in the complex shapes and can pass through the densest reinforcement without requiring the means of vibration that is to say, it is recommended concrete to use in the major projects. It uses superplasticizer and stabilizers to significantly increase the ease and rate of flow. Degradation and serious damage of concrete structures triggered by sulfate attack has been widely reported in the saline soil or salty-lake areas all over the world. Sulfates has been claimed to be one of the common corrosive sources in the environments, such as soil, groundwater, lakes or rivers. Many studies revealed that sulfates in the pore solutions could react with cement composition or hydration products to form new phases. Concrete aggregates can include healthy and unhealthy gravel and sand grains. In this study, the effect of unwell aggregates disposed to expansion reaction in a simulated destructive environment investigate on the strength and durability of samples at different ages for compression, tensile and bending samples of self-compacting concrete. Unhealthy materials extract from the exploited gravel and sand mines, which have an impurity of more than the allowable value of 0.4% According to issue 9 of the Iran National Building Code. Sodium hydroxide with three different percentages (2%, 2/5%, 3%) of water weight uses to prevent the destructive effects of the sulfate environment. According to a review of past studies and review similar topics, self-compacting concrete was used instead of concrete. Also, in this study, the aggregate sulfate used in self-compacting concrete. Due to that, the mechanical properties and durability of self-compacting concrete in sulfate environments investigated. The results of the study show that adding sodium hydroxid into the sulfate aggregate in the 7 days self compacted concrete sample, increases the tensile strength up to 84.15 percent and reduces the permeability and water absorption up to 21.87 and 16.67 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength properties and durability of concrete
  • self-compacting
  • Sodium hydroxide
  • Sulfate environment
  • compressive strength