بررسی عوامل موثر بر انتقال رسوب در جریان غیرماندگار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه علوم و مهندسی آب ، دانشگاه فردوسی مشهد،

2 استادیار مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا ، همدان

چکیده

با توجه به تاثیر مهم سیلاب در تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه، در این پژوهش به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر انتقال بار بستر رسوبی در شرایط سیلاب ناگهانی پرداخته شده است. هیدروگراف جریان ورودی از نوع مثلثی متقارن، و زمان پایه هیدروگراف‌ها برابر90 ثانیه و حداکثر دبی آن‌ها از 33٫7 تا 44٫4 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شد. جنس ذرات رسوبی از نوع کوارتز و با قطر متوسط 2٫1 و 3 میلی‌متر و در دو شیب 0٫006 و 0٫014 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که نقش شیب کانال در انتقال بار کف اهمیت زیادی دارد به طور که با افزایش 2 برابری شیب کف میزان کل رسوب انتقالی به پایین دست تقریباً 5 برابر افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش دبی رسوب پارامتر غیرماندگاری افزایش می‌یابد و این پارامتر نقش موثر در کل کار جریان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Impact of effective factors sediment transport in unsteady flow

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alireza Esmaili 1
  • Majid heydari 2
  • Saeed Gohari 2
1 Graduated Masters of Water Sciences and Engineering- Water Structures ,Ferdowsi University of Mashhad,
2 Assistant Professor, water sciences and engineering department, BuAli Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The role of floods in sediment transport and river morphology has been proven. In this study, the effect some of parameters ( , , Slop, Duration of time hydrograph) on the transfer of sediment bed load under flash flood has been investigated.

The input flood hydrograph of the symmetric triangular type with the base time of 90 sec and peak flow rate 30 and 45 lit/s were considered. Sediment particles of quartz type with moderate diameter of 1.2 and 3 mm and two bed slopes 0.006 and 0.014 were tested. In this study, changes in water surface profile, rate of bed load in steady and unsteady conditions and unsteadiness parameter relative to total work done of flow and sediment rate were investigated.

Using dimensional analysis, the parameters affecting sediment transport were determined and evaluated in experiments. The results showed that the unsteadiness parameter in unsteady flow has an important effect on sediment transport. On the other hand, the work done by the flow has a greater impact on sediment transport than the unsteadiness number. In this regard, the effect of channel slope on sediment transport should be considered.

The role of channel slope in the transfer of bed load is very important so that by doubling the bed slope, the total amount of sediment transferred to the downstream increases almost 5 times. Also, with increasing sediment flow rate, the unsteadiness parameter increases and this parameter plays an effective role in the whole work.

In general, in high-value hydrographs, the amount of transfer sediment increases and there is a large relationship between the amount of transfer sediment and the total flow work.

Reducing the time of the rising arm of the hydrograph shows the effect of increasing the flow rate, which is effective in these waterways, so that the faster the flood peak time, the more sediment is transferred and the probability of damage and destruction increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bed load
  • Flash flood
  • Triangular hydrograph
  • Base time
  • Unsteadiness parameter