بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه عمران و مدیر گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

مصالح دانه‌ای بدلیل تغییرات دمایی، فشار و هوازدگی دارای ریزترک‌هایی در ساختار خود می‌باشند. این ریزترک‌ها که در طول، راستا و موقعیت‌های مختلف در درون دانه‌ها توزیع شده‌اند، رفتار مکانیکی مصالح دانه‌ای همچون سختی، مقاومت و مقدار شکست را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این تحقیق، دانه‌های مکعبی و استوانه‌ای ترک‌دار و بدون ترک، مدل‌سازی شده و تحت بارگذاری تک‌محوری با محصورشدگی جانبی قرار می‌گیرند. استفاده از مدل تماسی غیرخطی هرتز، انجام آنالیز حساسیت برای تعیین حداقل تعداد توپ‌های لازم برای تشکیل هر کلامپ، کنترل تعداد نقاط تماس، شیب و راستای قرارگیری صفحات ترک در دانه‌های ترک‌دار و استفاده از معیار ترکیبی مقاومت کششی و چقرمگی شکست با لحاظ مودهای ترکیبی یک و دو، از جمله ویژگی‌های این مدل عددی می‌باشند. سپس مدل‌سازی دانه‌های ترک‌دار تحت زوایای مختلف ناپیوستگی بمنظور بررسی تأثیر راستای ترک و آرایش ترکیبی دانه‌های ترک‌دار و بدون ترک در نسبت‌های مختلف نیز صورت می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEM investigation of the crack effect on the behavior of brittle granular materials subjected to one dimensional compression

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Emami Tabrizi 1
  • Vahid Gorbanpoor 2
1 Research Deputy of School of Engineering
2 Civil Engineering Faculty; Sahand University of Technology SUT; Tabriz
چکیده [English]

Granular materials have micro cracks in their structure due to changes in temperature, pressure and weathering. These microcracks, which are distributed within the grains in different lengths, directions and positions, strongly affect the mechanical behavior of grains such as stiffness, strength and breakage. On the other hand, the discrete element method is a powerful tool in the analysis of granular materials. Ability to model different types of grain shape, loading conditions and cracking in materials are among the features of this method. Therefore, by modeling cracked grains by discrete element method, the effect of cracking on material behavior can be evaluated. In this paper, cubic and cylindrical cracked and non-cracked grains are modeled and subjected to uniaxial loading with lateral confinement. Using Hertz nonlinear contact model, performing sensitivity analysis to determine the minimum number of balls required to form each clump, controlling the number of contact points, slope and direction of cracking plates in cracked grains to ensure their uniform distribution in different modeling and using the combined criterion of tensile strength and fracture toughness in terms of combination modes of one and two, are among the features of this numerical model. After validation of the numerical model with similar laboratory results and ensuring the operation of the model, at this stage, to investigate the effect of crack direction on the behavior of materials, cracked grains are regularly placed on top of each other and at each stage of loading, the direction of the cracks changes from zero (parallel to vertical force) to 90 degrees (perpendicular to vertical force). Finally, the combined arrangement of cracked and non-cracked grains in different ratios is modeled and their behavior is evaluated. The results show that the applied energy The results show a 16% and 21.5% increase in applied energy and a 19% and 6% increase in strain values, respectively, in cracked cubic and cylindrical specimens. Also the breakage factor increases almost 12% in cracked specimens. The effect of crack inclination at a 45 degree angle is maximal so that the fracture stress is 17% smaller than the average fracture stress at different angles. Finally, for any other desired combination of cracked and non-cracked grains, for a given stress, the amount of breakage factor and the corresponding strain in this range can be estimated through numerical modelling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crack
  • fracture toughness
  • Stress-strain behavior
  • Breakage factor
  • Discrete Element Method