طول فعال خطوط لوله انتقال گاز در برابر زمین‌لغزش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شریانهای حیاتی، پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

در صورت رخداد زمین‌لغزش در محل عبور خط لوله‌ی انتقال گاز، تغییرشکل لوله و خاک اطراف آن اجتناب ناپذیر است. طولی از خط لوله که بر اثر تغییرشکل‌های زمین، جابجا می‌شود، طول فعال نام دارد که مجموع طول‌های مهاری بعلاوه عرض زمین‌لغزش است. در این پژوهش طول مهاری خط لوله تحت اثر زمین‌لغزش و مقایسه‌ی آن با روابط آئین‌نامه‌ای مطالعه شده است. با استفاده از روش اجزای محدود و نرم‌افزار ANSYS و در نظرگیری زاویه‌ی قرارگیری خط لوله‌ای به طول 1500 متر عمود بر جهت رانش، طول مهاری برای چهار قطر مختلف لوله تحت فشارهای داخلی متفاوت در دو نوع خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد طول مهاری بر اساس آئین‌نامه‌های طراحی، به دلیل تخمین کم نیروی محوری ایجاد شده در مقطع لوله، 35% کمتر از طول مهاری حاصل از تحلیل بوده و رابطه‌ی جایگزینی برای آن پیشنهاد گردیده که میانگین خطای آن نسبت به نتایج تحلیل 4% است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Active Length of Natural Gas Pipeline Subjected to Landslide

نویسندگان [English]

  • Akbar Vasseghi 1
  • Soheil Hemmati 2
1 Structural Engineering Department, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
2 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES)
چکیده [English]

Natural gas transmission pipelines have a vital role in human life and thus they are classified as lifelines. Long-term disruption in the pipeline operation due to landslides would have substantial direct and indirect consequences. Landslides are generally accompanied by large movements of the ground and result in the deformation of the pipeline and the surrounding soil. In buried pipelines a significant length of the pipeline moves relative to the soil during a landslide. This movement activates the friction between the soil and the pipeline. The location where the relative movement and the friction diminish to zero is called the virtual anchor point. The clear distance between this point and the landslide where the relative movement occurs is known as the anchor length. Active length of the pipeline is the distance between two virtual anchor points on either side of the landslide and it is the sum of the two anchor lengths and the width of the landslide. During a landslide the pipe within this length would be highly stressed, and it is prone to failure. The active length is considered as protected length and to reduce the risk of pipe rupture, construction of bents, joints and equipment should be avoided within this length. Thus, an accurate estimate of this length is an important consideration in the design process.

In this study, finite element analyses are carried out to evaluate the anchor lengths of common gas trans-mission pipelines in Iran. The analyses are performed using Ansys software platform. The pipe is modeled by nonlinear pipe elements and the pipe-soil interaction is modeled by Winkler springs. Buried pipes with diameters of 12, 20, 30, and 48 inches under internal pressure of zero, 500, 1000 psi in two different soils are analyzed. The results of the analyses indicate that the anchor length increases with increasing pipe di-ameter. The soil properties also significantly affect the anchor length, but the internal pressure has only marginal effect on the anchor length. The relevant equation of the anchor length provided by the PRCI guidelines is about 35% less than the anchor length obtained from the analyses. A more accurate equation for the anchor length is proposed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landslide
  • Gas transmission pipeline
  • Active length
  • Anchor length
  • failure