مدلسازی رفتاری تأثیر تاکسی‌های اینترنتی بر وابستگی به خودروی شخصی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی حمل و نقل، دانشکده ی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه تاکسی‌های اینترنتی نقش مهمی در حمل‌ونقل پیدا کرده که باعث اهمیت بیش از پیش این موضوع در پژوهش‌های رفتاری شده است. پژوهش جاری بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده با پرسشنامه که به همین منظور طراحی و به صورت آنلاین توزیع شده است، به بررسی تأثیر دو شیوه‌ی حمل‌ونقلی می‌پردازد. تأثیر تاکسی اینترنتی بر وابستگی به خودروی شخصی موضوع مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش به صورت خاص به تحلیل رفتاری این موضوع پرداخته می‌شود. در پژوهش جاری، از مدل انتخاب گسسته لوجیت چندگانه و تحلیل اثرات حاشیه‌ای مدل لوجیت و برای تحلیل رفتاری از روش PCA برای کاهش بعد مولفه‌های اصلی و 598 ردیف داده برای مدل‌سازی استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد بیشتر افراد بعد از ظهور تاکسی اینترنتی از خودروی شخصی کمتر استفاده‌می‌کنند و از تحلیل اثرات حاشیه‌ای، با تغییر سطح تحصیلات افراد از دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد به دکترا، احتمال انتخاب تاکسی اینترنتی افزایش و احتمال انتخاب خودروی شخصی کاهش‌می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral modeling of the impact of Internet taxi on car dependency

نویسندگان [English]

  • SEYYEDREZA ESMAEILZADEH 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
1 Department of Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Eng. Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nowadays, the issue of internet taxis and, in the general definition of the cooperative economy has become an important issue for people's daily lives. This effectively affects the choice of daily travel, as it can even be considered as a separate mode of transportation. Initially, the advent of this system was assumed to reduce the use of private cars, which would reduce traffic, but it was not felt over time in the public, and in the past literature, that has been generally addressed. There were different opinions. The study details the effect of these two modes of transportation, internet taxis and private cars. This research has been done by designing the data collection process through a questionnaire designed and compiled for this purpose by gathering data. The questionnaire was designed in the form of four sections, and after gathering the questionnaires, which were done online,681 individuals answered the questionnaire, and after validating those responses, 598 data was used for modeling. A discrete logit model was used to investigate the effect of internet taxis on people's use of private cars. The results show that most people use their personal vehicles more than internet taxis after the advent of it. Another result of this research is that people with less dependence on their personal vehicle use their personal vehicle more after the appearance of internet taxis. Furthermore, People with a Ph.D. use their personal car less than others after the advent of Internet taxis. The results also showed that by changing the level of education of individuals from diploma, bachelor, and master to Ph.D., the probability of choosing internet taxis increases, and the probability of choosing a personal car decreases. This indicates the effect of education on internet taxi choice.

This study helps managers and policymakers to determine and amend the rules according to the presented results and study the type of attitudes of individuals and its impact on the choice of travel method, and the impact of internet taxis as an alternative to private vehicles on the car dependency, and this study determine the characteristics of people who tend to reduce their car dependency by introducing an alternative method and encouraging them to use an alternative mode of transportation. This helps policymakers make the necessary choices, and thus, it result in a sustainable system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet taxis
  • car dependency
  • online questionnaire
  • ride-sourcing