تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

یکی از موثرترین روش‌های حل مسائل سه بعدی الاستیسیته استفاده از توابع پتانیسل تغییرمکان است. در پژوهش حاضر، به معرفی توابع پتانسیل تغییرمکان برای حل مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی با مصالح مدرج تابعی پرداخته شده‌ است. بدین منظور، ابتدا معادلات سینماتیک سه بعدی و ترمودینامیک برای مصالح مدرج تابعی در محیط همسانگرد جانبی شده‌ است، سپس با استفاده از روشی سیستماتیک در نحوه‌ی جداسازی معادلات، توابع پتانسیل تغییرمکان برای حل مسائل ترموالاستودینامیک در محیط مذکور بدست آمده ‌است که قابل استفاده در حل مسائل تیرها، صفحات، پوسته‌ها و محیط‌های بینهایت و نیمه بینهایت ‌است. توابع پتانسیل حاصله شامل دو تابع اسکالر F و χ می‌باشد که به ترتیب معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه شش و مرتبه دو می‌باشند. در ادامه برای صحت سنجی پژوهش حاضر، میدان تغییرمکان- حرارت برحسب توابع پتانسیل برای حالت خاص محیط همسانگرد مدرج تابعی ارائه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential functions of thermoelastodynamic problems for transversely isotropic functional graded materials

نویسندگان [English]

  • Siavash Panahi 1
  • Bahram Navayi Neya 2
1 Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Academic member of Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

Functionally graded materials, are novel class of advanced composite structures with variable properties in one or more directions. The mechanical properties of Functionally graded materials (FGM) such as Poisson’s ratio, Young’s modulus of elasticity, material density and shear modulus of elasticity are varied gradually and continuously between two surfaces in a predetermined manner. FGM structures are often made of a combination of ceramics and metals in which the metal component provides strength and fracture resistance and ceramic component provides thermal resistance. Due to desirable properties, FGM materials are used in various fields of engineering such as optics, electronics, space vehicles, shipbuilding, mechanical, biomechanical and other engineering structures subjected to high thermal and residual stresses. Therefore, the analytical study of thermoelastodynamic problems is of great importance for the functionally graded media. The use of potential functions to analyze three-dimensional elastic problems is one of the most effective methods. This method facilitates solving three-dimensional elastic problems by uncoupling the set of governing differential equations or at least by simplifying them. In the present study, the displacement potential functions for solving thermoelastodynamic problems in the transversely isotropic media with functionally graded materials are introduced. For this purpose, first the three-dimensional kinematic and thermodynamic equations for the functionally graded materials in the transversely isotropic materials are written and then using a systematic method in how to separate the equations, the displacement potential functions to solve thermoelastodynamic problems are obtained which can be used to solve problems of beams, plates, shells and infinite and semi-infinite medias. The obtained potential functions include two scalar functions F and χ, that the scalar function F satisfying the sixth-order partial differential equation and the χ-scalar function satisfying the second-order partial differential equation. In addition, in the present study the thermal potential functions for the specific state of the isotropic functional graded media are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional graded materials
  • transversely isotropic materials
  • displacement potential functions
  • exact solution
  • thermoelastodynamic