نویسنده = ایران‌زاده، امیر عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل (T‌B‌M) به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 63-68

امیر عبدالله ایران‌زاده؛ مصطفی شریف زاده؛ محسن شریفی