نویسنده = حاجی سعید، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت دستیابی به تکنولوژی نوین در زمینه انرژی

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 45-51

سیدمحمد حاجی سعید