نویسنده = حاجی میرصادقی، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تیرها و قاب های یک و دو طبقه با طول دهانه برابر با استفاده از دنباله‌های بازگشتی

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 97-106

سید محمدرضا حاجی میرصادقی؛ نادر فنائی