نویسنده = تقی زاده، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نسبت مدول کشسانی مصالح طاق به مصالح پر کننده در مقاوم سازی آنها به روش تسلیح خارجی

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 23-29

محمدقاسم سحاب؛ روح الله تقی زاده؛ مسعود محمدی