نویسنده = امیدوار، بابک
تعداد مقالات: 1
1. اثر زلزله بر گسترش ترک منفرد در سد سفیدرود با استفاده از روش المان مرزی دوگانه‌ی چند دامنه

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 83-93

بابک امیدوار؛ اسدالله نورزاد؛ محمد رحیمیان؛ علیرضا صناعی ها