نویسنده = امین ناصری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. الگویابی داده‌های لرزه‌یی با استفاده از خوشه بندی به منظور پیش بینی زلزله

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 29-37

عادل معطی؛ محمدرضا امین ناصری؛ حمید زعفرانی