نویسنده = حامدی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار شمع – ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 32.2، شماره 3.1، پاییز 1395، صفحه 71-78

فرزانه حامدی؛ محمود حسنلوراد؛ محسن حسنلو راد