نویسنده = جوادی اصطهباناتی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی جریان سیال در محیط ناپیوسته‌ی سنگی با استفاده از شبکه‌ی شکستگی مجزا

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 107-116

مصطفی شریف زاده؛ مرتضی جوادی اصطهباناتی