نویسنده = تاج الدینی، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه‌یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 35-44

رضا مهین روستا؛ حسن طاهرخانی؛ میلاد تاج الدینی