نویسنده = اشتری، پیام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش زمان دوام در آنالیز لرزه‌یی سیستم لرزه‌بر قاب مقاوم جانبی T شکل

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 119-128

مهدی گرزین؛ حسین تاجمیر ریاحی؛ پیام اشتری