نویسنده = افشارکاوه، ندا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تنش قائم وارد بر مجاری مدفون در خاک مسلح

دوره 31.2، شماره 3.1، پاییز 1394، صفحه 51-62

سیدناصر مقدس تفرشی؛ ندا افشارکاوه