نویسنده = احمدی، محمدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. همبستگی سرعت موج برشی و مقاومت روان گرایی ماسه دارای ریزدانه ی غیرخمیری

دوره 32.2، شماره 2.2، تابستان 1395، صفحه 57-65

نیما اکبری پایدار؛ محمدمهدی احمدی