نویسنده = برکشلی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به صنعت نفت جهان در دهه 1990

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 69-74

فریدون برکشلی