نویسنده = احمدزاده، سروه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نیروهای معادل استاتیکی زلزله بر روی شبکه های تخت و بررسی کارایی آنها

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 3-11

سروه احمدزاده؛ ارژنگ صادقی