نویسنده = جلیلیان، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. خوشه بندی کاتالوگ لرزه یی و مدل سازی پس لرزه ها با استفاده از مدل ETAS

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 35-42

10.24200/j30.2019.1451

نادر داودی؛ حمیدرضا توکلی؛ عبداله جلیلیان؛ مهدی زارع