نویسنده = اسکندری قادی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی

دوره 2-29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-64

میثم فراتی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ محمد رحیمیان