دوره و شماره: دوره 35.2، شماره 3.1 - شماره پیاپی 3، آذر 1398، صفحه 1-144 
5. تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوب‌های ماسه‌یی در حالت اشباع

صفحه 33-38

10.24200/j30.2019.20923

محمدرضا ناظم؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد