دوره و شماره: دوره 36.2، شماره 1.2 - شماره پیاپی 1، خرداد 1399، صفحه 1-172 

یادداشت فنی

12. مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل

صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.50827.2349

افسانه نوبخت دلیر؛ مسعود قدسیان؛ مجتبی مهرآیین