دوره و شماره: دوره 36.2، شماره 4.2 - شماره پیاپی 4، زمستان 1399، صفحه 1-162 
15. مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس

صفحه 143-150

10.24200/j30.2020.54801.2714

شقایق سادات بابایی؛ سیدمحمدعلی زمردیان؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی