دوره و شماره: دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 1-84 
3. بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B

صفحه 19-22

علی جزایری قره باغ؛ جواد ملا؛ محمدرضا رضایی؛ مهدی پورعبدلی