دوره و شماره: دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 1-74 
6. مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه

صفحه 31-36

علی پاینده؛ محمود احمدیان؛ محمدرضا عارف


9. حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128- WG

صفحه 57-61

اعظم شادمان؛ جواد مهاجری؛ محمود سلماسی زاده