دوره و شماره: دوره 15، 16- ویژه نامه، شماره ویژه: آموزش عالی کشور در قرن آتی، تابستان 1378، صفحه 0-86 
6. بازنگری در ساختار برنامه‌ریزی آموزشی در آموزش عالی

صفحه 10-19

محمود ابوالقاسمی؛ جعفر کیوانی؛ فریدون رحیم‌زاده


7. بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان

صفحه 25-32

جواد علاقبندراد؛ رضا ملکزاده؛ آذرخش مکری


9. موقعیت پژوهش در علوم پزشکی

صفحه 53-60

رضا ملکزاده؛ جواد علاقبندراد؛ کریم وصال شیرازی؛ آذرخش مکری