دوره و شماره: دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، «اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی»، زمستان 1376، صفحه 0-94