دوره و شماره: دوره 2-26، شماره 1، مهندسی عمران، بهار 1389، صفحه 1-160 
10. بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه‌یی

صفحه 85-92

سیامک فیضی خانکندی؛ علی اصغر میر قاسمی؛ عباس قلندرزاده؛ کاره هوگ


12. کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی

صفحه 105-118

وحید والامنش؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ ابوالحسن وفایی