دوره و شماره: دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 1-138