دوره و شماره: دوره 2-30، شماره 2، مهندسی عمران، تابستان 1393، صفحه 1-154 
12. ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس

صفحه 107-116

عباس گنجی؛ محمد کاظم جعفری؛ جعفر نجفی زاده؛ محسن کمالیان