دوره و شماره: دوره 2-30، شماره 4.1 - شماره پیاپی 4، دی 1393، صفحه 1-160 
3. تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 13-24

سعید میرزائی فیلستان؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی اورنقی


5. بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه‌یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی

صفحه 35-44

رضا مهین روستا؛ حسن طاهرخانی؛ میلاد تاج الدینی