اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

aeoi.org.ir/en/portal/home/?51054/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
salehisharif.edu

h-index: 9  

سردبیر

دکتر محسن قائمیان

مهندسی سازه استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~ghaemian/
ghaemiansharif.edu
66164242
0000-0001-9278-4057

h-index: 20  

اعضای هیات تحریریه

بیتا آیتی

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ayati_bi
ayati_bimodares.ac.ir
82883328
0000-0001-7720-9863

h-index: 16  

همایون استکانچی

مهندسی سازه - مهندسی زلزله دانشیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~stkanchi/
stkanchisharif.edu
66005818
0000-0002-7672-5273

h-index: 27  

فرهاد بهنام فر

مهندسی سازه و زلزله دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی اصفهان

behnamfar.iut.ac.ir/fa
farhadcc.iut.ac.ir
031- 33913844
0000-0002-4435-3540

h-index: 15  

علی پاک

ژئوتکنیک استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~pak/
paksharif.edu
66164225
0000-0001-8139-2488

h-index: 21  

مسعود تجریشی

گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشیار دانشکده ی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

ewrc.sharif.edu/wp-content/uploads/2020/05/Cv.-Tajrishi.pdf
tajrishysharif.edu
66164029

h-index: 19  

وهب توفیق

مهندسی سازه دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~toufigh/
toufighsharif.edu
66164231
0000-0003-2462-980X

h-index: 17  

دکتر حسن حاجی کاظمی

سازه های بتن آرمه استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
hkazemium.ac.ir
8815100
0000-0001-7935-4167

دکتر امیررضا خویی

مهندسی سازه و زلزله استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~arkhoei/
arkhoeisharif.edu
6601 4828

محمد دلنواز

مهندسی عمران دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه خوارزمی

eng.khu.ac.ir/cv/312/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2
delnavazkhu.ac.ir
0000-0002-6843-2649

h-index: 15  

حسین رحامی

سازه دانشیار، دانشکده علوم مهندسی، دانشگاه تهران

esc.ut.ac.ir/~hrahami
hrahamiut.ac.ir
61112291
0000-0001-7540-8412

h-index: 21  

دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی

مهندسی سازه و زلزله استاد مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~rofooei/#research
rofooeisharif.edu
66164233

امیر صمیمی

حمل و نقل دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

civil.sharif.edu/298
asamimisharif.edu
66164251
0000-0002-7471-4044

h-index: 9  

دکتر ناصر طالب بیدختی

هیدرولیک استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

cme.shirazu.ac.ir/~taleb
talebshirazu.ac.ir
0711- 6287505
0000-0002-9322-2416

h-index: 18  

محسن قائمیان

مهندسی سازه استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~ghaemian/
ghaemiansharif.edu
66164242
0000-0001-9278-4057

h-index: 20  

هوشنگ کاتبی

ژئوتکنیک دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?katebi
katebitabrizu.ac.ir
041 - 3392553
0000-0001-7347-6999

h-index: 14  

دکتر محمدتقی کاظمی

مهندسی سازه دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

civil.sharif.edu/en/faculty-members-of-the-department-of-structural-engineering
kazemisharif.edu
66164237

h-index: 28  

دکتر علی کاوه

مهندسی سازه استاد دانشکده ی مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7333/Prof.-Kaveh,-Ali
alikavehiust.ac.ir
0000-0002-5428-4788

h-index: 73  

محمدجواد کتابداری

هیدرولیک دریایی استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/ketabdar
ketabdaraut.ac.ir
64543111
0000-0003-2248-9452

h-index: 13  

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

itsr.sharif.ir/our_team/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87/
mkermansharif.edu
66022727

موسی محمودی صاحبی

مهندسی سازه و زلزله استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

www.sru.ac.ir/mahmoudi/
m.mahmoudisru.ac.ir
22970021
0000-0002-9533-9597

h-index: 12  

حسن میرزابزرگ

سازه دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/HassanMirzabozorg
mirzabozorgkntu.ac.ir
88779623
0000-0003-0029-8137

h-index: 19  

علی نورزاد

مهندسی ژئوتکنیک و زلزله دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

researchid.co/a_noorzad
a_noorzadsbu.ac.ir
73932487
0000-0002-3785-7679

h-index: 18  

جواد واثقی امیری

مهندسی زلزله استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370368
vaseghinit.ac.ir
011-3232071
0000-0002-0267-4709

h-index: 20  

ابوالحسن وفائی

مهندسی زلزله استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~vafai/
vafaisharif.edu
-

h-index: 26  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2140/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2140&mod=scv
eslamiaut.ac.ir
64543416

h-index: 59  

عباس افشار

منابع آب و مدیریت محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7323/Dr.-Afshar,-Abbas
a_afshariust.ac.ir
77240398
0000-0001-8891-3426

h-index: 44  

عباس انواری

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

sina.sharif.edu/~anvari/
anvarisharif.edu
6616 4512

h-index: 13  

اعظم ایرجی زاد

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/azam-iraji-zad/
irajisharif.edu
6616 4513
0000-0001-6537-0991

h-index: 38  

داور بقاعی

شیمی استاد دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

ch.sharif.edu/~chinfo/boghaih.html
dboghaeisharif.edu
66165306

یحیی تابش

علوم ریاضی استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~tabesh/
tabeshsharif.ir
6616 5624

h-index: 3  

جعفر توفیقی داریان

مهندسی شیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~towfighi
towfighimodares.ac.ir
82883311
0000-0003-4203-3102

h-index: 32  

حسن حاجی کاظمی

سازه های بتن آرمه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemi.profcms.um.ac.ir/
hkazemium.ac.ir
8815100
0000-0001-7935-4167

غلامحسین رحیمی شعرباف

مهندسی مکانیک - طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~rahimi_gh
rahimi_ghmodares.ac.ir
82883356
0000-0002-9121-7736

h-index: 34  

یدالله سبوحی

مهندسی انرژی استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~saboohi/
saboohisharif.edu
6616 4512
0000-0002-4608-7469

h-index: 23  

سعید سهراب پور

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

h-index: 7  

علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
salehisharif.edu

h-index: 9  

دکتر ناصر طالب بیدختی

هیدرولیک استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

cme.shirazu.ac.ir/~taleb
talebshirazu.ac.ir
0711-6473499
0000-0002-9322-2416

h-index: 18  

دکتر محمدرضا عارف

مهندسی برق استاد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

ee.sharif.edu/~aref/
arefsharif.edu
66165935
0000-0002-4321-0345

h-index: 31  

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841
0000-0001-5921-0254

دکتر محمدمهدی علیشاهی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~alisha
alishashirazu.ac.ir
071-30243613

دکتر علی کاوه

بهینه سازی سازه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7333/Prof.-Kaveh,-Ali
alikavehiust.ac.ir
0000-0002-5428-4788

h-index: 73  

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

itsr.sharif.ir/our_team/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87/
mkermansharif.edu
66022727

دکتر مهدی محقق

الهیات و زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده ادبیات - دانشگاه تهران

ut.ac.ir/fa/page/4151/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82
anrmokanon.met
55380416

دکتر علینقی مشایخی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت و سیستم - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~mashayekhi/
mashayeksharif.ac.ir
66165856

h-index: 12  

دکتر علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

h-index: 30  

دکتر رضا مکنون

مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/cv/2584/REZA%20MAKNOON
maknoonaut.ac.ir
64543015

h-index: 25  

دکتر امیرهوشنگ مهریار

روانشناسی استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

rasekhoon.net/mashahir/show/601423/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
mehryarsharif.ac.ir
22010616

دکتر هادی ندیمی

معماری و شهرسازی استاد دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی

civilica.com/p/177641/print/
h_nadimisbu.ac.ir

مهندسی عمران

کارشناس نشریه

شیما آل اسداله

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری مدیر وب سایت و کارشناس امور اجرایی، دانشگاه صنعتی شریف

sharifjournalsgmail.com
66164093