معرفی کتاب

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 132-136


تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 129-136


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 139-144


بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 135-135


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 144-144


معرفی کتاب

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 90-93