هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق

دوره 37.2، شماره 2.2، شهریور 1400، صفحه 3-12

10.24200/j30.2021.55415.2729

سعید صالحی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی پرموده


مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 3-14

10.24200/j30.2021.57689.2927

هادی محمدزاده رومیانی؛ محمدجواد صفاریان؛ رضا ذاکری؛ حمیدرضا رازقی؛ حامد آبده کیخا


ارزیابی اثرات همه‌گیری ویروس کووید19 بر انتخاب شیوه‌های فعال سفر دانش‌آموزان

دوره 38.2، شماره 2.2، شهریور 1401، صفحه 3-14

10.24200/j30.2022.58413.2976

محمدهادی میرناصری؛ سیدمحمدحسین دهناد؛ علی نادران


ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه ی اشباع

دوره 38.2، شماره 4.1، اسفند 1401، صفحه 3-11

10.24200/j30.2022.58608.2986

سعید اقاداداشی؛ عبدالحسین حداد؛ سید محمد حسین خاتمی


ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران

دوره 37.2، شماره 2.1، شهریور 1400، صفحه 11-18

10.24200/j30.2020.54912.2685

آرمان کاکایی؛ محمد رشید سلیمی؛ روشنک آماده؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی


تأثیر سیمان و زئولیت در مقاومت برشی زهکشی‌نشده ی خاک متورم شونده

دوره 38.2، شماره 3.2، آذر 1401، صفحه 11-20

10.24200/j30.2022.59536.3059

حسین ملاعباسی؛ حامد احمدی چناربنی؛ سیدحمید لاجوردی؛ علی شیرکوند


مطالعه عددی و پارامتریک رفتار غیرخطی دیوار برشی مرکب سوراخدار

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 13-23

10.24200/j30.2020.54966.2689

مهدی عبادی جامخانه؛ مسعود احمدی


ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌یی در پناهگاه تعجیلی

دوره 38.2، شماره 3.1، آذر 1401، صفحه 15-25

10.24200/j30.2022.59061.3022

فرزاد امیری هنزا؛ محمد فیاض؛ محسن امین رعیا


پیش بینی مؤلفه های زوال ستون های بتن مسلح با استفاده از روش های یادگیری ماشین

دوره 39.2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 15-22

10.24200/j30.2022.60697.3116

آزاده خشکرودی؛ حسین پروینی ثانی؛ مجتبی اعجمی


بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 23-33

10.24200/j30.2020.54704.2662

فرهاد بهنام فر؛ هادی صیادپور؛ آرش محمدی فارسانی؛ مرتضی امیدی