ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌یی مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه یی

دوره 38.2، شماره 2.2، شهریور 1401، صفحه 121-130

10.24200/j30.2022.59660.3065

علی نمایی کهل؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


آنالیز خرابی پیش رونده ی ساختمان های دال تخت با درنظرگرفتن اثر پس پانچ

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 131-141

10.24200/j30.2020.54914.2683

اسماعیل موسی پور؛ واحد قیاسی؛ رحمت مدندوست


یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای حل مسئله‌ی چیدمان سایت‌های ساخت و ساز با در نظر گرفتن

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 145-155

10.24200/j30.2020.55611.2752

عبدالرسول پرهیزگار شریف؛ علیرضا لرک؛ عبدالرسول تلوری


بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 145-155

10.24200/j30.2021.58434.2978

سیدعلیرضا اسماعیلی؛ سعید گوهری؛ مجید حیدری