نویسنده = �������������������� ����������
پایداری دینامیکی ورق‌های ترک‌دار در لبه

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 30-38

مهیار جاویدروزی؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی


اثر میراگر‌های لزج مایع در طراحی و بهسازی ساختمان‌های بتن آرمه تحت زلزله

دوره 19، شماره 23، فروردین 1382، صفحه 24-38

ابوالحسن وفائی؛ شهاب‌الدین حاتمی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ مهیار جاویدروزی