نویسنده = ���������������� ��������
توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-64

میثم فراتی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ محمد رحیمیان


اثر زلزله بر گسترش ترک منفرد در سد سفیدرود با استفاده از روش المان مرزی دوگانه‌ی چند دامنه

دوره 2-28، شماره 4، دی 1391، صفحه 83-93

بابک امیدوار؛ اسدالله نورزاد؛ محمد رحیمیان؛ علیرضا صناعی ها


بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 29-35

بابک امیدوار؛ ندا داریوندی؛ محمد رحیمیان؛ اسدالله نورزاد