نویسنده = ���������������� ��������
ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 29-38

10.24200/j30.2019.53727.2581

حبیب شاه نظری؛ سعید کوزه گران؛ یاسر جعفریان


مطالعه ی آزمایشگاهی بر مدول برشی دینامیکی بیشینه ماسه ی کربناتی بوشهر

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 45-52

10.24200/j30.2017.1123

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان؛ عبدالحسین حداد