نویسنده = ������������ ������ ������������ ��������������