نویسنده = ������������������ ������������ ��������������