نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی رفتار ماسه‌ی زهکشی‌نشده با استفاده از پارامتر حالت

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 17-26

توحید اخلاقی؛ نسرین وفائی؛ هوشنگ کاتبی