نویسنده = �������������� ������������������ ������������
بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 151-158

10.24200/j30.2019.52129.2456

علیرضا جوکار؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


بررسی رفتار تنش ـ اتساعی ماسه‌ی انزلی

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 13-20

علیرضا حاجیانی بوشهریان؛ مهدی ویس کرمی؛ علیرضا وثوقی؛ مقداد حمیدزاده