نویسنده = �������������� ��������������
اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 59-65

محمدرضا سلطانی؛ علی پولی بابائی ممقانی؛ علی بخشعلی پور


بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 49-58

محمدرضا سلطانی؛ فرشید عسکری سیدشکری؛ علی بخشعلی‌پورکلخوران