نویسنده = ���������������������� ���������� ������