نویسنده = �������������������� ��������
مدل‌سازی فیزیکی و شبیه‌سازی عددی پاسخ لرزه‌یی ساختگاه متشکل از زیرلایه‌ی روانگراشونده

دوره 35.2، شماره 3.1، آذر 1398، صفحه 71-82

10.24200/j30.2017.5308.2230

محمد آدم پیراء؛ عباس قلندرزاده؛ مهدی درخشندی؛ حسین جواهری کوپائی


تاثیر بهسازی خاک بر رفتار لرزه یی دیوارهای ساحلی سپری در ساختگاه مستعد روانگرایی

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 55-67

اشرف ذکری؛ محمدحسین امین فر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ پویان قاسمی


بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 23-33

مرتضی اسماعیلی؛ عباس قلندرزاده؛ مهدی پرتویان نوزاد


بررسی خطوط حالت در مخلوط ماسه و سیلت به کمک آزمایش های سه محوری تناوبی

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 61-66

عباس قلندرزاده؛ علیرضا احمدی؛ عبدالجواد احمدی


بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 85-92

سیامک فیضی خانکندی؛ علی اصغر میر قاسمی؛ عباس قلندرزاده؛ کاره هوگ