نویسنده = ���������� ������������������ ������ ������ ��������