نویسنده = ���������� ��������������
مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، اسفند 1388، صفحه 31-36

علی پاینده؛ محمود احمدیان؛ محمدرضا عارف